Omstilling

Børgefjell utviklings visjon er å skape et naturbasert næringsliv i vekst i den levende fjellregionen vår. Innen utgangen av 2026 er målet å skape og sikre 80 arbeidsplasser i Namsskogan og Røyrvik. Dette er et av flere bidrag for å begrense befolkningsnedgangen og skape et mer robust og variert næringsliv. Med målrettede tiltak skal vi gjøre det attraktivt å drive bedrift, besøke og bo i området.

Hva er omstillingsprogrammet?

Omstillingsprogrammet er en ekstraordinær innsats for kommuner og regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt.

Målet er å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, øke konkurransekraften i eksisterende og nye bedrifter og øke utviklingsevnen i det lokale næringslivet. Regioner som er under omstilling, får midler fra fylkeskommunen over en periode på inntil seks år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid i regionen.

Innovasjon Norge er rådgiver og kvalitetssikrer i omstillingsperioden – og en viktig støttespiller for Børgefjell utvikling i årene fremover.

Hvorfor er omstilling viktig for Namsskogan og Røyrvik?

Kommunene har de siste ti årene opplevd jevn nedgang av antall innbyggere og arbeidsplasser. Andelen av eldre er økende, og en stadig større andel av arbeidsføre pendler ut av kommunene.

Sysselsettingen har utviklet seg negativt de siste årene og det er begrenset tilgang på kompetent arbeidskraft i regionen. Arbeidsmarkedet er relativt ensidig; offentlig sektor og bygg- og anleggsvirksomhet utgjør en stor andel av total sysselsetting.

Vi omstiller for å skape vekst
For å motvirke sårbarhet i næringslivet og styrke arbeidsplassmuligheter lokalt, har Røyrvik og Namsskogan kommune valgt å samle seg om en ekstraordinær innsats for næringsutvikling lokalt og i regionen. Kommunene har derfor besluttet å gjennomføre omstillingsarbeidet i et felles selskap, Børgefjell utvikling AS. Gode resultater forutsetter godt samarbeid mellom bedrifter og lokalsamfunn.

Det har blitt utpekt seks innsatsområder for omstillingsarbeidet:
• Nytt næringsliv
• Eksisterende næringsliv
• Reiseliv
• Kompetanse
• Attraktivitet for næringsliv
• Kultur og samfunn

Omstillingsprogrammet skal arbeide for å utvikle møteplasser og nettverk, stimulere til økt bedriftsrettet samarbeid og være diskusjonspartner overfor næringslivet i regionen.

Under kan du laste ned hele Omstillingsplanen og Handlingsplanen for 2022. 

Kan jeg søke midler?

Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle en virksomhet i Namsskogan eller Røyrvik, kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene. Kravet er at tiltaket dere ønsker å utvikle faller inn under et eller flere av Børgefjell utviklings seks innsatsområder: Nytt næringsliv, eksisterende næringsliv, reiseliv, kompetanse, attraktivitet for næringsliv eller kultur og samfunn.

For bedriftsrettet støtte må bedriften være registrert i Brønnøysundregisteret med virksomhetsadresse i Namsskogan eller Røyrvik, og må ha et mål om å skape aktivitet i regionen. Dere må også dokumentere at tiltaket vil skape arbeidsplasser i området.

Har min virksomhet vekstmuligheter?
En bedrift med gode forutsetninger for vekst har tilgang på stabile finansielle ressurser og riktig kompetanse. I tillegg er det avgjørende at det finnes et marked for produktet eller tjenesten dere ønsker å tilby.

Før du søker om omstillingsmidler fra Børgefjell utvikling, bør du ha fått på plass en kritisk kundemasse og en operativ og fleksibel forretningsmodell. En viktig oppgave i en bedrifts vekstfase er å teste nye løsninger løpende og se hvordan disse påvirker bedriftens mål. Et tegn på at dere har funnet en skalerbar modell er at kostnaden knyttet til å få, betjene og beholde en ny kunde er lavere enn inntektene dere har på kunden, beregnet over hele kundens «levetid».

Dersom du sitter med en god idé for hvordan området kan skape flere og mer robuste arbeidsplasser kan du være aktuell som mottaker av våre omstillingsmidler. Ta kontakt med oss for rådgivning!

Hva kan jeg søke midler til?

Omstillingsmidlene er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats som skal brukes på utvikling av nye prosjekter. Midlene skal være et supplement til andre offentlige virkemidler, for eksempel fra Innovasjon Norge.

Eksempler på prosjekter som Børgefjell Utvikling kan støtte er:
• Næringsprosjekter med vekstpotensial i tidlig fase
• Forstudier og forprosjekter
• Ekstraordinære etableringskostnader
• Markedsundersøkelser
• Prosess og produktutvikling
• Kompetanseheving
• Konsulenthjelp

Vi gir ikke støtte til investeringer, ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er på inntil tre år, unntaksvis fem år.

Du kan lese mer om de offentlige reglene for hvordan omstillingsmidlene skal brukes i lenkene under.

EØS’ regelverk om statsstøtte
Forvaltningsloven
Lov om offentlige anskaffelser
Offentlighetsloven

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å kartlegge din virksomhets muligheter i forbindelse med omstillingsmidlene.

Har du et prosjekt du ønsker å diskutere?

Vi ønsker å høre fra deg så tidlig som mulig i prosjektet. På denne måten kan vi hjelpe deg til at veien framover blir så effektiv og god som mulig, og finne de dørene det er viktig at du kjenner til.

Maler til prosjektarbeid
Her kan du laste ned maler og dokumenter som er relevante for deg som skal drive prosjektarbeid: