Muligheter

Vi har mange muligheter i Namsskogan og Røyrvik. Regionen må utnytte disse mulighetene til det beste for lokalt næringsliv og oss som lever her. Ved hjelp av en grundig og omfattende Omstillingsplan og Handlingsplan, skal vi nyttiggjøre oss omstillingsmidlene og gjøre det mer attraktivt å drive bedrift, besøke og bo i området.

Rike på naturressurser

Et område i vekst og utvikling

En attraktiv reiselivsdestinasjon

Høy lokal kompetanse

En næringsvennlig kommune

Et inkluderende lokalsamfunn

Rike på naturressurser

Kommunene våre er rike på naturressurser – særlig mineraler, men også skog, beitearealer og snø. Disse næringsområdene blir en viktig prioritet innenfor innsatsområdet Nytt næringsliv. Innsatsområdet inkluderer alle næringer, men med særlig vekt på mindre SMB-bedrifter samt nyetableringer innen handels- og servicetilbud og reiselivsnæringen.

Omstillingsprogrammet vil fokusere på nyskaping og gründervirksomhet. Nyskapingsarbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med kommunenes næringsapparat, Namsskogan Utvikling, Bolystprosjektet i Namsskogan, Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune.

Foto: Steinar Johansen

Et område i vekst og utvikling

Bygg- og anleggsbransjen er vurdert som den enkeltnæringen med størst vekstpotensial i Namsskogan. Totalprosjekt Namsskogan AS er en viktig aktør i denne sammenheng, som kan bidra til å utvikle nye forretningsområder og skape nye arbeidsplasser. I Røyrvik er det spesielt områder knyttet til naturressurser som vurderes å ha stort potensial for utvikling. Dette vil derfor vektlegges i planene for omstillingens innsatsområde Eksisterende næringsliv.

Prosjekter innenfor tilleggsnæringer i landbruket kan være aktuelle for omstillingsprogrammet og inngår i innsatsområdet.

Foto: Steinar Johansen

En attraktiv reiselivsdestinasjon

Innsatsområdet Reiseliv omfatter overnatting, mat og opplevelser. Natur, naturopplevelser, snø og merkevaren Børgefjell utgjør noen av Røyrviks fremste konkurransefortrinn. Den samiske kulturen og historien anses også å kunne gi gode muligheter for næringsutvikling og lokal verdiskaping. I Namsskogan rettes et særlig fokus på å bevare og utvikle Familieparken som navet og motoren i reiselivsnæringen. Utvikling av Skorovas Fjellandsby vurderes også som viktig for økt verdiskaping innen bransjen, med potensial for store ringvirkninger.

Prosjekter og satsinger innenfor innsatsområdet Reiseliv skal skje i samarbeid med Visit Namdalen, Trøndelag reiseliv og andre regionale initiativ.

Høy lokal kompetanse

Kompetanse for bedrifter og ansatte er en svært viktig faktor for å styrke konkurransekraften for bedriftene. Målet er å utdanne, beholde og tiltrekke riktig kompetanse for området. Innsatsområdet Kompetanse dekker generelle kurs og tiltak for alle bedrifter, men kan være spesifikk for bransjer og de andre innsatsområdene i planen.

Omstillingsarbeidet må sørge for en kompetent arbeidsstyrke som er tilpasset bedriftenes behov, og et utdanningstilbud som er tilpasset behovet for kompetanse og arbeidskraft i det lokale næringslivet.

Foto: Steinar Johansen

En næringsvennlig kommune

Kommunenes rolle er å sørge for gode rammebetingelser for lokalt næringsliv. Innsatsområdet Attraktivitet for næringslivet innebærer å kunne tilby næringslivet gode og relevante tjenester. Næringslivet etterlyser felles møteplasser for næringsutvikling, og flere boligtilbud. I tillegg er det behov for å bygge opp en sterk utviklingskultur for å lykkes med å etablere nye og lønnsomme arbeidsplasser.

Innsatsområdet må koordineres og gjennomføres i samarbeid med Bolystprosjektet i Namsskogan og andre private og offentlige aktører.

Et inkluderende lokalssamfunn

Innsatsområdet Kultur og samfunn dekker tilrettelegging for og utvikling av en sterk innovasjons- og etablererkultur, ungdomssatsing, utbedrede sosiale møteplasser og andre tiltak som vil styrke bostedsattraktivitet. Målet er å gjøre området til et attraktivt sted å drive bedrift, besøke og bo. Det krever utvikling av lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser, gode offentlige tjenester og sosiale møteplasser.

Området har en stor populasjon samer, som gjennom flere hundre år har satt sitt preg på kultur, språk, tradisjoner, og næringsvirksomhet. Omstillingsarbeidet må gjøre området enda mer attraktivt for den samiske befolkningen, og styrke grunnlaget for samisk næringsaktivitet.

Foto: Steinar Johansen